Pathibhara FM 93.6


Pathibhara FM 93.6 MHz
Damak, Jhapa, Nepal
Tel : +977-23-584604, 584605, 584606
Fax : +977-23-584607
E-Mail : pfm93.6mhz@gmail.com

-->-->
Online Music
Bagmati
Bheri
Dhawalagiri
Gandaki
Janakpur
Karnali
Koshi
Lumbini
Mahakali
Mechi
Narayani
Rapti
Sagarmatha
Seti